Innowacje

Innowacje pedagogiczne w ZSP nr 3

1.„E-sport i tworzenie gier komputerowych”

Program innowacji pedagogicznej z informatyki „E-sport i tworzenie gier komputerowych” skierowany jest do uczniów wykazujących szczególne uzdolnienia i zainteresowanie tworzeniem gier komputerowych oraz e-sportem.

Główną przyczyną opracowania innowacji z informatyki jest organizacja zajęć praktycznych w zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności w obrębie informatyki  poza podstawą programową z  jednoczesnym rozwojem pasji uczniów.

Na zajęciach uczniowie będą samodzielnie wykonywać projekty gier, eksperymentować z nimi, a co za tym idzie rozwijać swoje  zainteresowania z jednoczesnym kształtowaniem licznych umiejętności przedmiotowych. Z tego też powodu stworzenie programu umożliwi uczniom uczestniczenie w zajęciach, na których wykonywać będą samodzielnie (pod okiem nauczyciela) lub wraz z nauczycielem bardzo ciekawe projekty. Podczas zajęć uczniowie będą wdrażać się do twórczego myślenia, samodzielnego planowania i przeprowadzania zadań. Programowanie pobudzi ciekawość i rozwinie zainteresowanie uczniów przedmiotem jakim jest informatyka.

 

  1. „Dietetyka- zdrowie, uroda”

 

Program innowacji pedagogicznej  „Dietetyka- zdrowie, uroda” skierowany jest do uczniów wykazujących szczególne uzdolnienia i zainteresowanie zdrowym stylem życia i aktywnością fizyczną .

Główną przyczyną opracowania innowacji dietetyka i sport  jest chęć  skutecznego przygotowania uczniów do sprawnego funkcjonowania na rozwijającym się rynku usług związanych ze  zdrowym trybem życia, zarówno w zakresie kształtowania własnych zachować prozdrowotnych i dbałości o wizerunek, stanowienia praktycznego wzorca postępowania, a co za tym idzie efektywnego oddziaływania na świadomość żywieniową otoczenia i uczestnictwo społeczeństwa w kulturze fizycznej. Ponadto uczestnicy tych programów będą mieli lepszy start do dalszej edukacji prozdrowotnej, a co za tym idzie zwiększone szanse na europejskim rynku pracy, gdzie wiedza w tym zakresie będzie w przyszłości jeszcze większym atutem.

Na zajęciach uczniowie mogliby samodzielnie opracowywać plany żywieniowe,  uczestniczyć w zajęciach sportowych, sporządzać potrawy, a co za tym idzie rozwijać swoje pasje i zainteresowania z jednoczesnym kształtowaniem licznych umiejętności przedmiotowych. Z tego też powodu stworzenie programu umożliwi uczniom uczestniczenie w zajęciach, na których wykonywać będą samodzielnie (pod okiem nauczyciela) lub wraz z nauczycielem bardzo ciekawe projekty. Podczas zajęć uczniowie będą wdrażać się do twórczego myślenia, samodzielnego planowania i przeprowadzania zadań. Opracowanie własnego planu żywieniowego i treningowego oraz samodzielne przygotowywanie potraw pobudzi ciekawość i rozwinie zainteresowanie uczniów przedmiotem jakim jest dietetyka.

 

3.Elita teatralna

 

Proponowana innowacja wynika z potrzeb współczesnej szkoły, która dąży do wszechstronnego i wielokierunkowego rozwoju ucznia. Poszerza ona ofertę edukacyjną szkoły i wychodzi naprzeciw zainteresowaniom uczniów, wzbogaca ich wiedzę i umiejętności z zakresu odbioru sztuki teatralnej.

Innowacja skierowana jest do wszystkich uczniów . Treści programowe realizowane w ramach zajęć edukacyjnych  wiedza o kulturze, uzupełnione będą różnorodnymi działaniami realizowanymi podczas zajęć pozalekcyjnych oraz wyjazdami na spektakle teatralne.

W czasie realizacji innowacji pogłębiona zostanie współpraca m.in. z Teatrem Dramatycznym
w Elblągu ,Teatrem Muzycznym w Gdyni i Warszawie. Uczestnictwo w zajęciach stworzy młodzieży możliwość twórczego rozwijania zainteresowań teatralnych i pozwoli na lepsze przygotowanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym
w dorosłym życiu.

 

4.Nowoczesne programowanie

 

Proponowana  innowacja obejmie uczniów klas pierwszych z kierunku informatycznego.

Cele ogólne innowacji:

  1. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.
  2. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.
  3. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym: znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.
  4. Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak: komunikacja i współpraca w grupie w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz organizacja i zarządzanie projektami.
  5. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego; ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych.
Przewiń do góry strony